ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες επιστημονικές συμβουλές, τεχνική υποστήριξη, ερευνητική συνεργασία

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με την ανάλυση αρχαιολογικών τέχνεργων και έργων τέχνης, για τη διερεύνηση της πιθανής προέλευσης και της τεχνολογίας παραγωγής.

Επιστημονικές αναλύσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπίας Διέλευσης (STEMEDS, EELS, 3Δ τομογραφία περίθλασης, ASTARphase/ orientation mapping) και SEM Catodoluminiscence (SEM-CL) για τον λεπτομερή χαρακτηρισμό μετάλλων, κραμάτων, κεραμικής, γυαλιού, χρωστικών, ορυκτών και κονιαμάτων.

Τεχνική υποστήριξη σε Ακαδημαϊκούς / Ερευνητικές Ομάδες / Αρχαιολογικές Σχολές και Εφορείες Αρχαιοτήτων με σκοπό τον πλήρη φυσικοχημικό χαρακτηρισμό αρχαιολογικών τέχνεργων,  συμπληρωματικά ή και αντικαθιστώντας τις αναλύσεις συγχρότρου.

Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές απαιτούν τη λήψη εξαιρετικά μικρών δειγμάτων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δίνονται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων από την παραλαβή των δειγμάτων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία εδράζεται στην Καλαμάτα και μπορεί να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τον επιστημονικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω ειδικού συμφώνου συνεργασίας.

 

Η Art e Solutions έχει απευθείας πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης SEMEDS, φασματοσκοπία Raman, ανάλυση X-Ray Fluorescence και σε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διελεύσεως με δυνατότητα 3Δ τομογραφίας διέλευσης.

Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργασιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η εταιρεία έχει επιπλέον πρόσβαση σε τεχνικές XRD, SEM-CL, TEM-STEM-EELS 200/300 kv, καθώς και σε εξειδικευμένες τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων (ion thinning / FIB).