Σχετικά με την Art e Solutions

Διεξάγει έρευνα από κοινού με το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα) και είναι ανοιχτή σε συνεργασίες για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Η Art e Solutions είναι μια νέα και φιλόδοξη εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2019 με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στην αρχαιομετρική έρευνα, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάλυσης αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω των τεχνικών TEM και CL.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στη χρήση σύγχρονων τεχνικών TEM (EDS & EELS για την ανάλυση πολύ μικρών επιφανειών και τον ανίχνευση/χαρτογράφηση φάσεων μεγέθους μερικών nm) για πλήθος υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με μεγαλύτερη ευκρίνεια από τις τεχνικές του σύγχροτρου.

Οι καινοτόμες τεχνικές επιτρέπουν τον διερεύνηση ερωτημάτων όπως ο προσδιορισμός της προέλευσης των πρώτων υλών και της τεχνολογίας παραγωγής τέχνεργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλες οι τεχνικές απαιτούν τη λήψη ιδιαίτερα μικρών μικρο-δειγμάτων (mm2to µm2).